خامۆش/xamoş: ئان:

1 – جێگەی تەنیا و بێ هەرا و زەنا.

2 – کپ، بێزمان : مرۆڤی مات و بێدەنگ.

3 – خامووش، ئەوەکوشیا (هـ){ درودی، ل، 54} : وەکوژانی ئێگر، تەمرانی ئاگر.

خامۆش بوون/xamoşbȗn: کتن:[ خامۆش+ بوون]

1 – بێدەنگ بوون.

2 – کوژانەوەی ئایەر، ئەوەکوشیاێ( هـ).

خامۆش کردن/xamoş kirdin: کتپ: کوژاندنەوەی ئاگر، ئەوە کوشناێ ( هـ).

خامۆشی/xamoşî: نچ: بێدەنگی.  

.

{ تێبینی : دەنگی و پیتی ( ۆ) بۆ ( وو) یان بە پێچەوانەوە لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر دەگۆڕدرێت}. 

خامووش/xamȗş: ئان: ئەوەکوشیا( هـ)، خامۆش، کوژاوەوە، کوژیاگەوە (چرا وئیتر).

خامووش بوون/xamȗşbȗn: کتن: ئەوەکوشیای( هـ)، خامۆش بوون : بێدەنگبوون، تەمرین، کوژانەوە، خەفەبوون.

خامووشکردن/xamȗşkirdin : کتپ: ئەوەکوشنای( هـ)، خامۆش کردن، تەمراندن، کوژاندنەوە، خەفەکردن، کپکردن.

خامووشگا/xamȗşga: نتـ: خەفەخانە.

خامووشی/xamȗşî: نچ: خامۆشی، بێدەنگی.

.

.

.