چێوک/çêwik: ن:[ کەرەستە] چۆڤ، چۆکان، داردەست، ڕوومەک، شاکۆڵ، شڤتانی، شییڤ، گارام، گاران، گاڵۆک، گۆپار _ گۆپاڵ، گۆچان.[ ئینگـ : Walking stik, Rod, stik]

.

.

.

.

{ کەمالنامە، ل، 819}