دارەڕا/dareřa: ن:[ ئەند][ کۆ] دارەڕێ، راچە، شاتیر : ئەو دارانەیە کە بەسەر خانوواندا ڕایەڵ دەکرێت و دووا قامیش و بەرچێخیان لەسەر دادەنرێت و دادەپۆشرێت.

دارەڕاکردن/dareřa kirdin: کتپ:[ ئەند]   .

دارەڕێ/dareřê: نتـ:[ ئەند] داپۆشینی سەری خانوو بە کاریتە.     

.

.

.

.