پزو/pizu: ن:[ نخ] فرک، سی سووتانەوە، ئازاری سی، ئاوسانی سی : نەخۆشییەکی درمە دەبێتە هۆی ژەهراوی بوونی لەش و رەق بوونی سینەکان، تا، و کۆکە بەخوێنەوە.[ ئینگـ :  pneumonia]

.

.

.

.