فرەوان/firewan: نتـ:[ فرە+ وان] ڕاهی، ڕایی، فراوان، گوشاد.

فرەوانی/firewanî: نچ:[ فرەوان+ ی] گوشادی، زۆری.

.

.

.

.

فرەوان/firewan: نتـ:[ فرە+ وان] ڕاهی، ڕایی، فراوان، گوشاد.

فرەوانی/firewanî: نچ:[ فرەوان+ ی] گوشادی، زۆری.

.

.

.

.

فرەوان/firewan: نتـ:[ فرە+ وان] ڕاهی، ڕایی، فراوان، گوشاد.

فرەوانی/firewanî: نچ:[ فرەوان+ ی] گوشادی، زۆری.

.

.

.

.