ئاریە/ariye: ن:[ هـ] دەستکرد، دەسکار _ دەستکار.[ ئینگـ : facitious]

.

.

.

.