ئابجی/Abcî: نتـ:[ کباش، کهـ][ کو: ئا+ تور: بجی( باجی: خوشک)] ئاباجی، خوشکی گه‌وره‌، داده‌.

.

.

.

.