خامۆخ/xamox: ن:[ کشت] یەکەم جار ئاودانی کشتوکال یان کێلگە( زرعات).{ هەژار، ل، 238}.

خامۆغ/xamoẍ: ن:[ کشت] خامۆخ، خامووز.

خامووز/xamȗz: ن:[ کشت] خامۆخ.{هەژار. ل. 238}.

.

.

.

.