ئاتوون/atûn: ن:[ کباش، ل]

1 – ئه‌توون.

2 – ئارتوون ، دۆزه، هێتوون( کباک)‌ : کووره‌ی خشت، به‌ردی قسڵ سوورکردنه‌وه‌.

3 – به ‌ئاتوون : ئوسا، ئوستاد. { ژن} گۆشکه‌ر، به‌خێوله‌ر{ ئافره‌ت‌}.

.

.

.

.