ئاجاڕ/acař: ن:[ روو] پنجار، ره‌گ و بنی گیا.

.

.

.