ئاجیل/acîl: ن:[ خوار][ رۆژک][ فار : اجیل]

چه‌ره‌ز، شه‌وچه‌ره‌، ده‌م چوور :  وه‌کو بادام، بسته‌، فندق، ناوکه‌ کووله‌گه‌، نۆک، ئه‌و تشتانه‌ی بۆ تروکاندن ده‌درێن. ئاجوه‌ڵ [ کهـ] .

ئاجیل خۆری/acîlxorî: نتـ:[ ئاجیل+ خۆر( خواردن)+ ی]

1 – دەفری ئاجیل تێکردن.

2 – کاری خواردنی ئاجیل( چەرەز).

ئاجیل فرۆش/acîl firoŝ: نفا:[ ئاجیل+ فرۆش( فرۆشتن)] فرۆشیاری چه‌ره‌ز، چەرەزفرۆش.

ئاجیلەنە/acîl: ئاكتـ:[ ئاجیل+ ئەنە] لەئاجیلدا.

.

.

.