ئاجیل/acîl: ن:[ خوار][ رۆژک] چه‌ره‌ز، شه‌وچه‌ره‌، ده‌مچوور :  وه‌کو بادام، بسته‌، فندق، ناوکه‌کووله‌گه‌، نۆک، ئه‌و تشتانه‌ی بۆ تروکاندن ده‌درێن. ئاجوه‌ڵ( کهـ).[ فار: اجیل]

ئاجیل خۆری/acîlxorî: نتـ:[ ئاجیل+ خۆر( خواردن)+ ی]

1 – دەفری ئاجیل تێکردن.

2 – کاری خواردنی ئاجیل( چەرەز).

ئاجیلفرۆش/acîlfiroş: نفا:[ ئاجیل+ فرۆش( فرۆشتن)] فرۆشیاری چه‌ره‌ز، چەرەزفرۆش.

ئاجیلەنە/acîlene: ئاkتـ:[ ئاجیل+ ئەنە] لەئاجیلدا.

.

.

.

.