ئاخایۆک/axayok: نتـ:[ ئاخا ( ئاغا)+ یۆک( یۆغ: نییه‌)]

1 – [ باڵ] هه‌ڵۆ: جۆرێکی بچووکێتی.

2 – سیقاڵک، که‌چه‌ڵۆک، وساڵ گۆێده‌‌ڤان گه‌له‌ک جۆره‌ نا‌ڤی هه‌یه‌.

.

.

.

.

.

.