ئاخته  1 ‌/axte: ن:[ پز] ئه‌خته‌، خەسان _ خه‌ساو، خه‌سیاگ، یه‌خته : گون دەرهێندراو _ گون ده‌رهاتوو.

.

.

_____________________

ئاخته 2 ‌/axte: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}

بارگیر _ بارگین، باره‌به‌ر، به‌رگییر، یابوو.

.

.

.