ئاخمه‌/axime: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}

[ كباک] به‌لا‌ڤبووی، شه‌رپه‌زه‌، پژبه‌لا، ده‌ربه‌ده‌ر.

ئاخمه‌بوون/aximebŭn: کتن: به‌خشین، به‌لا‌ڤبوون، ژاکان، تێکچوون، شه‌رپه‌زه‌بوون.

ئاخمه‌کرن/aximekirdin: کتپ: به‌لا‌ڤ کرن، به‌خشاندن، پاراندن، پارکرن، به‌شکلاندن، ده‌رئاندن : derandin ، به‌شی نه‌وه‌.

.

.

.