ئاخوون/axûn: نتـ:[ كناو، ل] ئاخووند :  پێشه‌وای ئایینزای شیعه لە ئایینی ئیسلامدا‌.

ئاخوونەنە/axûnene: نتـ:[ هـ] لەناو ئاخووندا.{ وشەنامە، ل،27 }  

ئاخووند/axûnd: نتـ:[ فار: اخوند] مه‌لای شیعه‌كان، ئاخون.

.

.

.

.