ئاخویرک/axuyirk: ن:[ زیند] ئاخوه‌ره‌، ئاخۆره‌، پینگۆک، پێشووکورک، په‌خشه‌، ته‌پۆ، تۆفانه‌، خاکه‌، شه‌وسووتکه‌، که‌ڵمێش، گمۆره‌، کوڕکوڕۆک، مێشووله‌، هوره‌.[ Zoo  :  Phlebotomus].

.

.

.