ئاخڤت/axivt: ف:[ كباك] دوا، قسه‌یكرد، په‌یڤی.

ئاخڤتن/axivtin: کتن، ن:[ كباك] ئاخافتن، ئاخفتن، په‌یڤین.

ئاخڤتنكه‌ر/axivtinker: نفا:[ كباك] قسه‌كه‌ر، بێژه‌ر.

ئاخڤتی/axiv: نت:[ كباك] به‌ قسه‌. بوێژ. ئاخافتن، ئاخفتن.

ئاخڤین‌/axivîn: کتن:[ كباك] ئاخڤتن، ئاخافتن، په‌یڤین.

.

.

.