ئاخکوزه‌/axkuze: ن:[ ئاخکو+ زه‌] دوگمه‌، قۆپچه‌ی کراس و چاکه‌ت و شتی تر. ئا‌ڤکوژنه.

ئاخکوژنه‌/axkujne: ن:[ ئاخکو+ ژنه‌] دوگمه‌، قۆپچه‌ی کراس و چاکه‌ت و شتی تر. ئا‌ڤکوزه‌.

ئاخکون/axkun: ن:[ ئاخکو+ ن] کونی دوگمه ‌و قۆپچه‌ی کراس و چاکه‌ت و پانتۆڵ.

{ تێبـ: گۆڕانکاری لە نێوان دەنگی ( ز ، ژ) لە  کوزە و کوژە  بەدی دەکرێت}.

{ تێبـ: زۆر لە ئاخکوژنە دەچێت ، لێ پیتی ( ژ )  و ( ـە) ی  لێقرتاوە }

.

.

.