ئاخگه‌ 1/axige: ن:

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

ئاهگه‌، ئاگه‌، قه‌یران، گیانه‌ڵا، ته‌نگانه‌.

.

.

_____________________________

ئاخگه‌ 2/axige: ن:[ ئەند]

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

ئاستانه‌، پێش ده‌رگا، ده‌رماڵ.

.

.

.