ئاخۆره‌/axore: ن:[ زیند] ئاخۆران، ئاخوه‌ره‌، ئاخورک، په‌خشه‌، پێشووکورک، پینگۆک، ته‌پۆ، تۆفانه‌، خاکه‌، شه‌وسووتکه‌، که‌ڵمێش، کوڕکوڕۆک، گمۆره‌، مێشووله‌، هوره‌. [ Zoo :  Phlebotomus].

.

.

.