ئاخۆ/axo: ئمـپـ :[سیمـ][ له‌نگه‌] داخۆ، ئایا، توبێژی، له‌وانه‌یه‌.

{

سه‌ری هه‌ردوو کوڵمی ئاخۆ، گوڵی نه‌وبه‌هاره‌ یاخۆ 

ته‌ره‌فی نه‌و به‌هاره‌ زولفی، زلف من اللیالی

}{ ناڵی}.

یاخۆ/yaxo: ئمپـ:

.

.

.

.