ئادوو/adû: ئان:

بەراووردی باڵا بەراوردی باڵاترین
شێوەزاری کرمانجی باکوور تر ترین
شێوەزاری کرمانجی ناوەند تر ترین
شێوەزاری هەورامی تەر تەرین

پییر.

.

.

.