ئاده‌ی/adey: ئمـ، ئاک:[ ئا+ ده‌ی]

ئامرازی هاندانه ‌بۆ کردنی کارێک

::  ئاده‌ی پڕده‌نه‌ پیلی. ئاده‌ی هه‌ڵسته‌ سه‌رپێ. ئاده‌ی بچۆ ئه‌ولاوه‌.

داده‌ی، ده‌ی، یاڵڵا.

.

.

.