ئاروومۆره‌/arŭmore: ن:

1- مشتوماڵ، ساف کردن.

2- نیشاستە‌ و مۆره‌ .

ئاروومۆره‌دار/arŭmoredar: ئانتـ:[ ئاروومۆرە+ دار] بریقه‌دار، لووس، ساف.

ئاروومۆره‌ کردن/arŭ more kirdin: کتپ: مستوماڵ کردن، لووس کردن، ساف کردن.

.

.

.