ئازیاهـ/azyah: ن: [ ئاین][پهـ : āsyāh ][ ئاز(خێرا، گورج)+ یاه ( پاشبه‌ندێکی به‌راوورده‌ بۆ پله‌ی باڵا)].

ئاژیاه، ئاشیا، ئاسا .

ئازهی ده‌هاکه‌/azihî dehake: نتـ:[ئه‌زهی: مار+ ئه‌ه : ( گه‌زنده‌، ژه‌هراوی )+ اکه‌ :  خراپ]

له ‌زمانی کوردی ئێستا دا بووته‌ ( ئه‌ژدیها، هه‌ژدیهاک، ئه‌ژدیهاک، هه‌ژده‌هاک).

.

.

.