ئازیه‌ت/aziyet: ن:

1 -[ کهـ] ڕه‌‌شپۆشی _ سیاپۆش، جەزرەبە، ماتەم.{ سەرئەنجام، ل، 453}.  

:: له‌چل رۆژ زیاتر ئازیه‌ت حه‌رامه‌.

2 -( ع : تعزیه‌) پرسە

{

شیرینی قامه‌ت قیامه‌ت نه‌وه‌رد 

سه‌ڵای فه‌رز به‌رگ ئازیه‌تی ئاوه‌رد

}{ مه‌وله‌وی}.

ئازیه‌تبار/aziyetbar: ئانتـ:[ باشک، كهـ] پرسه‌دار، ماتەمین: که‌سێک مردووی لێ مردبێت.

::  ئه‌ڕا باوگی ئازیه‌تباره‌.

ئازیه‌تباری/aziyetbarî: نچ:[ ئازیه‌ت+بار+ی] له‌ حاله‌تی پرسه‌دار بووندا بوون.

ئازیه‌ت گرتن/aziyetgirtin: کتن:[باشک، كهـ]

پرسه‌گرتن.

:: ئه‌ڕا کوڕه‌ی ئازیه‌ت گرتگه‌.

ئازیه‌تی/aziyetî: ئانتـ:[ ئازیه‌ت+ ی] پرسه‌یی : ئه‌وه‌ی پێوه‌ندی به‌سه‌ره‌خۆشی یه‌وه‌هه‌بێت.

{  

ئه‌ویچ تا مانگێ شه‌راب نه‌نۆشا

به‌رگ سه‌ودی ئازیه‌تی پۆشا

}{خانا}.

.

.

.

.