ئازیه‌ت/aziyet: ن:

1-[ کهـ] ڕه‌‌ش پۆشی.

:: له‌چل رۆژ زیاتر ئازیه‌ت حه‌رامه‌.

2- ( ع : تعزیه‌).

{ شیرینی قامه‌ت قیامه‌ت نه‌وه‌رد || سه‌ڵای فه‌رز به‌رگ ئازیه‌تی ئاوه‌رد } {مه‌وله‌وی}.

ئازیه‌تبار/aziyetbar: ئانتـ:[ باشک، كهـ] پرسه‌دار: که‌سێک مردووی لێ مردبێت.

::  ئه‌ڕا باوگی ئازیه‌تباره‌.

ئازیه‌تباری/aziyetbarî: نچ:[ ئازیه‌ت+بار+ی] له‌ حاله‌تی پرسه‌دار بووندا بوون.

ئازیه‌ت گرتن/aziyetgirtin: کتن:[باشک، كهـ]

پرسه‌گرتن.

:: ئه‌ڕا کوڕه‌ی ئازیه‌ت گرتگه‌.

ئازیه‌تی/aziyetî: ئانتـ:[ئازیه‌ت+ی] پرسه‌یی : ئه‌وه‌ی پێوه‌ندی به‌سه‌ره‌خۆشی یه‌وه‌هه‌بێت.

.

{  ئه‌ویچ تا مانگێ شه‌راب نه‌نۆشا|| به‌رگ سه‌ود ی ئازیه‌تی پۆشا } {خانا}.

.

.

.