ئاسۆک/asok: ن: سێبه‌ر، سایه‌، سایبک، سێوه‌ر، نیسسی، نسرم، چۆلک.     

.

.

.