ئاسیم/asyim: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}

1- زۆرزان، هۆزان.

2- فێڵباز، فێڵه‌زان، ته‌ڵه‌که‌باز.

.

.

.