ئاشته‌با/ašiteba: نتـ: شت، گشت.

:: ‌هیچ ئاشته‌بای خودا شکنابات.

.

.

.