ئاشووفته‌/aşûfte: ئان:{{ ته‌ر، تر}{ ته‌رین، ترین}}

ئاشفتە، ئاشوفتە، په‌ریێشان، پشێو، خه‌مگین، شێواو : ژییانی سه‌خت و تاڵ.

{

حه‌یران و سه‌راسیمه ‌وه‌کوو بولبولی بێ گوڵ

ئاشووفته‌ و گیرۆده‌یی خاری وه‌که‌ناتم

}{حه‌ریق}.

ئاشووفته‌ن/aşûften: کتن:[ فار] تووڕه‌بوون، په‌رێشان بوون.

.

.

.

.