ئاشووپاشوو/aşûpaşû: ئانتـ، شڕ:( ئاشۆپاشۆ، ئاشیوباشه‌)

1 – خه‌وی ناخۆش، مێرده‌زمه‌.

2 – تێکه‌ڵ و پێکه‌ڵ، هه‌ڵیت و په‌ڵیت، هارات و مارات، هه‌له‌ق و به‌له‌ق.

.

.

.

.