ئاشکه‌را/aşikera: ئان:[ كباک] ئاشکرا، ئه‌شکه‌ره‌، به‌رده‌ز، بێپێچوپه‌نا، خووانی، دیار، ڕوهند.

ئاشکه‌رابوون/aşkerabûn: کتن:[ كباک] ئاشکرابوون. 

ئاشکه‌راکرن/aşikerakirin: کتپ:[ كباک] ئاشکراکردن، په‌رده‌لەسه‌رلابردن، خسته‌ڕوو، درکاندن، ڤه‌وڕاندن، ڤه‌پچهاڕندن، ‌ڤێڤڕاندن، له‌په‌نهان ده‌رکردن.

.

.

.

.