ئاشێگه‌/êge: نتـ:[ کشت][ كباک، زا] ڕه‌قانیی، ڕه‌قایی، ڕه‌قه‌، ڕه‌قان، ڕه‌قه‌ن، به‌رده‌لان، سه‌خت( زه‌وی)، زه‌وییه‌ک که‌به‌کاری کێلان نه‌یه‌ت.

.

.

.