_________________________________________________________________________________________________________

ئالانه‌/alane: ن :[ بال]

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری کرمانجی باکوور ەک ان ەکە ەکان
شێوەزاری کرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەکە ەکان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەکێ

1- باز، شاهێن، هێلانه‌ی شاهێن.

2- شانه‌ی هه‌نگ.

3- خوێندنی که‌له‌شێر( که‌ڵه‌باب).

.

.

.