ئالۆری/alorî: ئان:{{ تەر، تر}{ تەرین، ترین}} حالۆری، لات، به‌تاڵپه‌، كه‌ڵه‌گا.

.

.

.