ئاماس/amas: ن:[ جاف]

1- برین، پۆرگ، دوومه‌ڵ.

2- ئاوساویی، به‌زه‌ک، کولـی، وه‌رمی.

.

ئاماسان/amasan: کتنـ: ئاوسان، په‌نمان، هه‌ڵامسان.

ئاماسیاگ/amasyag: ئانفا:[ رۆژک] ئاوساو، په‌نه‌مان، هه‌ڵامساو. 

ئاماسیان /amasyan: کتنـ: ئاوسان.

.

.

.

.