ئامبار/ambar: ن:

1 – هاوبار، همتا.

2 – ئه‌نبار( کباک، زا).  

.

.

.