ئاملانه‌/amlane: ئانتـ:[ ئام+ لانه‌] ئاولانه‌، ئاومل، دوو دڵداری پێكگه‌یشتوو، هاوده‌م، هاوژین.

ئاملانه‌بوون/amlanebŭn: کتن:[ ئام+ لانه‌] ئاولانه‌بوون، ئاوملبوون، هاوده‌مبوون، هاوژین بوون.

{

باسكت ئاوێزانی گه‌ردن بكه‌م

بڵێن ئه‌وه‌ ئاشقه‌ و ماشقه‌ی مارن وا بوونه‌وه‌ ئاملانه

}{ لاس و خه‌زاڵ. 42}.

.

.

.