ئامکوف/amikuf: ئانتـ:[ ئام+ كوف] هاوشان، به‌رابه‌ر، هاوپایه‌، ئاوقوف.

ئامکوفبوون/amikufbŭn: كتن:[ ئام+ كوف+ بوون] هاوشان و به‌رابه‌ربوون، وه‌ك یه‌ك بوون، له‌یه‌كپله‌ وپایه‌دابوون.
{

بۆ كه‌س نییه‌ خه‌به‌رێكم بۆ به‌رێ بۆ عێلی باڵه‌كان و مه‌مله‌كه‌ته‌كه‌ی باڵه‌كیییه‌

بڵێن پێنج هه‌زار كه‌س ئامكوفی ئاقه‌ سوارێك نییه‌

}{ لاس و خه‌زاڵ. 154}.

.

.

.