ئامۆچ/amoč: ن:[ پهـ: ئامۆز: āmoz] ئامۆژ، ئاموچ.

ئامۆچیار/amočiyar: نتـ:[ ئامۆچ+ یار] ئامۆژیار.

ئامۆچیاریی /amočiyaryî: نچ:[ ئامۆچ+ یار+یی] ئامۆژیاریی.

ئامۆچیاریی کردن/amočiyaryîkirdin: ن:[ ئامۆچ+ یار+یی+کردن] ئامۆژیارییکردن.

.

.

______________________

ئاموچیار/amwčiyar: نتـ: ئامۆچیار، ئامۆژگار.

ئاموچیاری/amwčiyarî: نچ: ئامۆچیاری، ئامۆژگاری.

{ تێبـ : گۆڕانکاری لە نێوان دەنگی ( ۆ) و ( و ) ڕوو دەدات لە نێوان شێوەزاری هەورامی و کرمانجی باشور}

.

.

.