ئانه‌هێ/anehê: نتـ:[ هـ][ کباک، باد] ده‌ستوور، وودم، ڕێدان، وورمێ.

.

.

.