ئاهین  1/ahîn: ن:[ ئد][ هـ] ئاسنی داڕشته‌، حه‌وتجۆش، هه‌سن

{

جه‌زبه‌ی ئاهینم ده‌ماخ دان په‌رداخ 

میقناتیز تۆی جام که‌رده‌ن وه یاتاخ

}{مه‌وله‌وی}.

ئاهینگه‌ر/ahînger: نتـ:[هـ][ ئاهین+ گەر] ئاسنگه‌ر، و‌ەستای خاڵه‌، هۆستای هه‌سان،

{

نه‌ ئاهینگه‌رێ نه‌ئاهینگه‌رێ 

ئاوڕ ڕاگه‌م که‌فت نه‌ئاهنگه‌رێ

}{مه‌وله‌وی}.

.

.

_____________________________

ئاهین  2/ahîn: نتـ:[ ده‌روو][ نخ][ كباک][ ئاهـ+ ئین] په‌ستی، په‌رۆش.[  ئینگـ: depression ].( بع : کئابة‌).

.

.

_____________________________

ئاهین  3/ahîn: کتنـ: ناڵین، لاواندنه‌وه‌.

.

.

.

.