ئاوباب/awbab: نتـ:[ ئاو( هاو)+ باب]

1 – هاوشان.

2 – هاوکار.

.

.

.