ئاوبوون ⁄ awbûn: کتنـ:[ ئاو + بوون ]

1- بوون به‌ ئاو، تووانه‌وه‌، تاویانه‌وه‌، تاوانه‌وه‌ توڵانه‌وه‌، ( زۆر نه‌رم بوون).

2 –[مجـ] بوونه‌ ئاو ، ته‌ریق بوونه‌وه‌، شه‌رمه‌زاربوون. 

.

.

.