ئاور/awir: ن:[ کباک]

ئاوراندن/awirandin: ن:[ کباک] ئاگراندن.

ئاورین/awirîn: ن:[ کباک] ئاگرین.

{

شۆخ و شه‌نگی، زوهره‌ ره‌نگی، دڵ ژمن بر، دڵ ژمن   

ئاورین هه‌یبه‌ت پلنگی، دڵ ژمن بر، دڵ ژمن

}{ جزیری}.

.

.

.

.