ئاوزا/awza: ئانتـ:[ هـ][ ئاو+ زا( زایین)] هاوزا، هاوته‌مه‌ن.

.

ئاوزه‌/awze: نت:[ هـ] ئاوزێ، هاوزێ، هاوشان.  

ئاوزێ/awzaě: نتـ:[ هـ] ئاوزە، ئاوشان، هاوشان

.

ئاوزێی/awzěyî: نچ:[ هـ] هاوته‌مه‌نی، هاوشانی.

.

.

______________________

ئاوزا/awza: ئانتـ:[ هـ][ ئاو+ زا( زایین)] زنه‌ _ زنه‌ک، زۆنگ.

.

.

_______________________

ئاوزێ/awzaě: نتـ:[ هـ] جمک، دووانه‌، جووته‌.

.

.

.

.