ئاون/awin: ن:  ئاوون، دینگ، هاوون، ئاونگ².

.

.

.