ئاوه‌دز/awediz: نتـ، ئانتـ:[ رۆژک، مکـ][ ئاو+ ئه‌ + دز( دزین)]  ئاوجز( سنـ)، ئاودز :  ته‌شه‌نه‌ی برین به‌هۆی ته‌ڕبوونی یه‌وه‌.

ئاوه‌دزبوون/awedizbûn: کتن: ئاوتێچوون و ئاوسانی برینان

:: ده‌ست ته‌ڕنه‌که‌یت ده‌نا برینه‌که‌ت ئاوه‌دز ده‌بێت.

ئاوه‌دزکردن/awedizkirdin: کتپ: ئاوکردنه‌ سه‌ر برین( رژاندنه‌سه‌ر).

.

.

.