ئاوه‌سه‌ر/aweser: نتـ:[ رۆژک، سنـ][ ئاو + ه‌+ سه‌ر ] ڕه‌قه‌ن، شۆنه ‌: زه‌ویه‌ک ئاو قووت نه‌دات و که‌ ئاویان لێ نا له‌سه‌ری بمێنێت وپێیڕا نه‌چێته‌ خواره‌وه‌.

.

.

.