ئاوه‌چۆڕه‌/aweĉoře: نفا:[ ئاو+ ئه‌+ چۆڕ( چۆڕان)+ ئه‌ ]

1- چۆڕانه‌وه‌ی ئاو له‌شتێکی ته‌ڕ وه‌ک له‌کوپه‌ی ئاو، تووره‌ که‌ی په‌نیر.

2- تکانه‌وه‌ی ئاو له ‌شتێک که‌ ده‌ ئاو هه‌ڵکێشرێت یان که‌وتبێته‌ ناو ئاوه‌وه‌.

:: ئاوه‌چۆری سه‌ر ته‌ناف.

3-[ ئد] ڕژانی ئاره‌قه‌ به‌ سه‌ر له‌شی مرۆ‌ڤدا.
:: له‌به‌رئه‌و گه‌رمایه‌ ئاوه‌چۆڕیانه‌.  

ئاوه‌چۆڕه‌بوون/aweĉořebûn: کتن: نه‌مانی چۆڕه‌ی ئاو به‌شتی ته‌ڕه‌وه‌

ئاوه‌چۆڕه‌کردن/aweĉořekirdin: کتپ:[ ئاوه‌چۆڕه‌+ کردن] چۆڕاندنه‌وه ‌: هه‌ڵ خستنی که‌ڵ و په‌لێک که‌ شۆرابێت یان ته‌ڕبووبێت و وشک کردنه‌وه‌ی به‌گوشین پێک نه‌یه‌ت.

:: فه‌رشه‌کان ئاوه‌چۆڕکه‌ن.

.

.

.